برای مقابله با بحران آماده اید؟

نویسنده:دانا دادرس
ناشر: میعاد اندیشه
قیمت :150000 ریال
 

معرفی مختصر کتاب:

کتاب حاضر به بررسی ابعاد انعطاف‌پذیری سازمانی در مدیریت بحران سازمان‌ها می‌پردازد. در این کتاب معیارهای بازگشت‌پذیری سازمانی و همچنین معیارها و نتایج حاصل از سرآمدی سازمانی استخراج می‌شود. سپس با استفاده از نظر خبرگان این معیارها و نتایج در قالب یک نمونه مفهومی ارایه می‌شود. در ادامه با توجه به ماهیت بازگشت‌پذیری (که یک شاخصه پدیدار شونده در سیستم است) سعی شده است روش مناسب برای مقایسه و سنجش آن در سازمان‌های مختلف ارایه گردد که با بررسی روش‌های مطرح‌شده در ادبیات موضوع نمونه Z-number تحلیل پوششی داده‌ها به دلیل در نظر گرفتن عدم قطعیت و قابلیت اطمینان داده‌ها به عنوان رویکرد مناسب برای این سنجش ارایه شده است.

اشتراک گذاری این مطلب: