اصول و مبانی ارزشیابی آموزشی و بررسی مطالعات صورت گرفته

نویسندگان: فرانک امیدیان - مریم سلامت‌اهوازی
قیمت: 180000 ریال
 

معرفی مختصر کتاب:
کتاب حاضر درباره ارزشیابی آموزش حین خدمت در ایران بحث می‌کند. در این کتاب مبانی نظری و عناصر الگوهای ارزیابی کیفیت دوره‌های ضمن خدمت، باتوجه به پایان‌نامه‌های مرتبط مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین پژوهش‌ها و پیشینه پژوهشی مرتبط با هر یک از الگوها در پایان بحث ذکر می‌شود. مولف در قالب 6 فصل، به توضیحاتی پیرامون نیازسنجی، الگوهای ارزشیابی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت، الگوی سیپ، ارزیابی درونی و الگوهای سنجش کیفیت خدمات در موسسات آموزشی می‌پردازد.

اشتراک گذاری این مطلب: