بررسی روشهای نوین خنک کاری قطعات و بردهای الکترونیکی

بررسی روشهای نوین خنک کاری قطعات و بردهای الکترونیکی

نویسندگان: مهندس رحیم زاهدی- دکتر ابوالفضل احمدی
انتشارات: میعاداندیشه

اشتراک گذاری این مطلب: