تحلیل آمار توصیفی به همراه نرم افزارspss

تحلیل آمار توصیفی به همراه نرم افزارspss

نویسندگان: حسین صفری- ناصر حقی- مجید کریم زاده
انتشارات: میعاداندیشه

اشتراک گذاری این مطلب: