مدیریت بهبود و تحول فرآیندهای کسب و کار

مدیریت بهبود و تحول فرآیندهای کسب و کار

دکترمحمدرضا کاباران زاد قدیم - علی نوروزی شویر - دکتر جواد خمیس آبادی
انتشارات: میعاداندیشه

اشتراک گذاری این مطلب: