خدمات پیش از چاپ

طراحی جلد

طراحی جلد نکاتی در مورد طراحی جلد اولین ایستگاه‌ برخورد‌ مخاطب‌ با‌ کتاب،‌ روی‌ جلد‌ است.‌ روی جلد‌ باید‌ بتواند‌ تعریفی‌ درست‌ از‌ ...
خدمات پیش از چاپ

ویراستاری کتاب

ویراستاری کتاب ویراستار کیست  ؟ با توجه به متن از هر یک از انواع ویرایش بهره می‌گیرد. کاری که ویراستار برای نویسنده انجام ...