منتخب الکتب

منتخب الکتب

نویسنده:سیدمحمدصادق مهدوی
ویراستار:بهروز صالحی

مروری بر بیماریهای طیور

مروری بر بیماریهای طیور

نویسنده
علی‌اکبر افتخاری - احمدرضا الهیارترکمن
محمد رهنمافر - عرفان افتخاری
محمدرضا الهیارترکمن

مروری بر بیماریهای دامهای بزرگ

مروری بر بیماریهای دامهای بزرگ

نویسنده:
علی‌اکبر افتخاری - محمدرضا الهیارترکمن -احمدرضا الهیارترکمن 
اسمعیل پژوهنده -علی کاووسی - پویش مهرآسا
مهدی نه‌نازیارتی - سیدصمد علوی - عرفان افتخاری